Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

De Aansprakelijkheidsverzekering (AVP) verzekert je tegen de financiële gevolgen van schade aan anderen en andermans spullen.Wel zo prettig!

Het verzekerd bedrag is € 1.250.000,00 maximaal per gebeurtenis per student.

In geval van zaakschade blijft de eerste €115,00 per gebeurtenis voor rekening van de verzekerde.

Artikel 4.2. van de algemene voorwaarden geldt voor alle onder deze polis verzekerde personen;

Aansprakelijkheid voor schade aan zaken tussen of ten opzichte van medebewoners van studentenhuizen, gastgezinnen en soortgelijke woonsituaties zijn van deze verzekering uitgesloten.

Wat is een inboedelverzekering?

Een inboedelverzekering is een verzekering waarmee je eventuele schade aan de inboedel van je huis kunt afdekken. Onder “inboedel” wordt alles wat verhuisbaar is verstaan.

Het verzekerd bedrag is € 11.500,00. In geval van schade blijft de eerste €115,00 per gebeurtenis voor rekening van de verzekerde.

In afwijking van hetgeen in de voorwaarden is vermeld, is schade als gevolg van diefstal of een poging daartoe alleen gedekt, indien sporen van braak worden geconstateerd aan de opstal en/of ruimten waarin zich de verzekerde iteresten bevinden.

De dekking voor Audio visuele-, computer-, foto- en filmapparatuur, optische instrumenten wordt beperkt tot €1.000,00 per gebeurtenis. De dekking voor mobiele telefoons wordt beperkt tot €250,00 per gebeurtenis.

Schadevergoeding voor Audio visuele-, computer-, foto- en filmapparatuur, optische instrumenten en mobiele telefoon geschiedt uitsluitend op basis van de dagwaarde tot maximaal het hierboven vermelde maximum.

Wat is een ongevallenverzekering?

Een ongeluk zit in een klein hoekje…Daarom is een ongevallenverzekering nooit weg. Een ongevallenverzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden als gevolg van een ongeval.

Verzekerde bedragen per persoon:

•In geval van overlijden                             €           5.000,00
•In geval van algehele blijvende invaliditeit   €    50.000,00
•Noodzakelijke omscholingskosten als
gevolg van een ongeval                            €      5.000,00
•Kledingschade, uitsluitend indien er een
uitkering volgt uit de rubriek algehele
blijvende invaliditeit                                  €        500,00

Repatriëring stoffelijk overschot conform
artikel 2.6. van de algemene voorwaarden    €      10.000,00

Repatriëring

In tegenstelling tot het in artikel 2.6. van de algemene voorwaarden worden vergoed de kosten van het vervoer van het stoffelijk overschot van verzekerde naar de voormalige woonplaats tot ten hoogste het hierboven vermelde verzekerde bedrag. Onder kosten van vervoer worden mede verstaan de kosten van de binnenkist en de kosten die voortvloeien uit de noodzakelijke formaliteiten, alsmede de kosten die door de autoriteiten in rekening worden gebracht ter zake van het bergen van het stoffelijk overschot. Deze laatste kosten worden vergoed, indien verzekerde als gevolg van een hem binnen de geldigheidsduur van de verzekering overkomen ongeval of ziekte is overleden, ongeacht of de ziekte al dan niet voor de aanvang van de verzekering bestond.

De voorwaarden van elk van de verzekeringen kan je hier lezen:

Aansprakelijkheidsverzekering

Brand- en inbraakverzekering

Collectieve ongevallenverzekering